Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Образователни инициативи в ромската общност", НЧ "Васил Левски 1965", гр. Кюстендил

Читалището предоставя подкрепа на ромските ученици в хода на образователния процес с осигуряването на помощници на учителя. Помощниците на учителя се грижат за адаптацията и интеграцията на ромските деца в образователната система и им помагат. Те се явяват връзката между двете общности и активно работят с родителите, като им предоставят текущо информация за развитието на децата в училище.

Също така читалището заедно със Сдружение „Център за регионално развитие „Рома" - Кюстендил изпълнява проект „Образованието - предпоставка за успех", така наречения „Втори шанс". Идеята на проекта е да се реинтегрират възрастни роми, които по една или друга причина са прекъснали своето образование. Обучението е насочено и към повишаване на увереността им в собствените сили, придобиване на социални умения чрез подкрепа, необходими им за успешна социална и трудова интеграция и повишаване на възможностите им за работа на местния трудов пазар. Участват 22 възрастни неквалифицирани хора от ромски произход, които търсят социална и професионална интеграция. Завършили само основно образование те имат желание да продължат да се образоват и да придобият средно образование на принципа на самостоятелното обучение. По време на обучението курсистите получават консултативна помощ от квалифицирани учители. Партньори по проекта са: Гимназия „Неофит Рилски" - Кюстендил и Община Кюстендил.

Финансира се от Ромския Образователен фонд - Будапеща, Унгария.