Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Политики за стабилно и солидарно общество

Понеделник, 08 Декември 2014

На 7 май 2008 г. в Страсбург се състой 118-та среща на външните министри на 47-те държави-членки на Съвета на Европа, която завършва с оповестяването на "Бяла книга за междукултурен диалог". Документът е резултат от дълги обсъждания с държавите-членки, неправителствени организации, религиозни общности, мигрантски общности, местни и регионални власти и др.

Основното послание на Бялата книга е, че междукултурният диалог е невъзможен без ясна и еднозначна отправна точка, състояща се от универсалните ценности - демокрация, човешки права и върховенство на закона. Бялата книга е "работа в процес", нова стъпка по пътя към културен и социален модел, отговарящ на предизвикателствата на бързопроменяща се Европа и останалия свят.

Седем години по-късно въпросите, поставени от Бялата книга остават все така актуални, а техните отговори по-очевидни от всякога: "Управляването на нарастващото културно разнообразие на Европа - залегнало в историята на континента и стимулирано от глобализацията - по демократичен начин се превърна в приоритет през последните години. Как да отговорим на разнообразието? Каква е визията ни за обществото на бъдещето? Очаква ли ни общество на сегрегираните общности, изградено в най-добрия случай от съжителство между малцинства и мнозинства с различни права и задължения, но скрепени заедно от всеобща дезинформираност и стереотипи? Или ни очаква общество без дискриминация, в полза на всички ни, основано на включване на всички граждани и изцяло зачитане на техните човешки права. Съветът на Европа вярва, че зачитането и насърчаването на културно разнообразие, изградено на ценностите, върху които Организацията (СЕ) е построена, са основополагащи условия за развитие на общества, базирани на солидарност."

Наред с коментар върху ценностите "човешки права", "демокрация", "върховенство на закона", Съветът на Европа и участниците в дебата представят своята гледна точка и към други понятия, ключови в "разговора" за междукултурния диалог. Това са достойнство, взаимно уважение, равнопоставеност на половете, религиозни измерения. Документът предлага пет подхода за насърчаване на междукултурния диалог в областта на образованието, вкл. неформалното, семейната среда, пространствата за общуване, международните отношения. В заключение Бялата книга представя препоръки за бъдещи действия и споделена отговорност на правителствата и гражданите с оглед постигането на солидарни общества.

Пълният текст на документа можете да прочете тук.

Тази публикация е част от проекта "Отключи богатствата". Нейната цел е да даде информация за наднационални, национални, общински или граждански инициативи и практики, довели до по-добро разбиране на идеята за междукултурен диалог и правото на културно изразяване и принадлежност, считани за основни човешки права.

Настоящата публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз и Република Турция. Сдружение "Платформа АГОРА" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Република Турция.


Назад