Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Антидискриминационното законодателство в Европа

Вторник, 28 Юли 2015

През 2015 г. Европейката комисия публикува доклад за развитието на антидискриминационното законодателство в Европа: http://www.non-discrimination.net/content/media/Developing%20Anti-Discrimination%20Law%20in%20Europe%20EN.pdf

Той представлява своеобразно сравнително изследване на 28-те държави-членки, както и Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция в областта на законодателството, регулиращо различните форми на дискриминация. Неговата цел е да открои приликите и разликите в това поле, както и в прилагането на нормативните мерки в страните по линия на няколко типа дискриминация: расова и етническа; религиозна; по отношение на специалните нужди; по възраст; и сексуална ориентация - всички те считани за колективни и индивидуални форми на дискриминация.
Докладът обръща внимание също и на основните въпроси, свързани с темата: корени на дискриминацията и основания за пораждането й, изключения от принципа на равностойното третиране и позитивните действия, достъп до правосъдие и правозащитни органи и организации.

Преглед на националните законодателства на България и Турция в доклада показва, че обект на защита от дискриминация са:
- в България: пол, раса, национален произход, етнически произход, вероизповедание, образование, политическа принадлежност, личен и обществен статус, специални нужди (увреждания), семеен статус, икономически статус и др.
- а в Турция съответно: език, раса, пол, политическа позиция, философски вярвания, религия, цвят и специални нужди.

Освен спецификите на националното и местното юридическо пространство в документа може да бъде открита информация също за подписването и ратифицирането на международните конвенции от всяка страна; основни закони, регулиращи дискриминационните практики по страни и не последно място националните специализирани органи, отговарящи за темата.

Тази публикация е част от проекта "Отключи богатствата". Нейната цел е да даде информация за наднационални, национални, общински или граждански инициативи и практики, довели до по-добро разбиране на идеята за дискриминация и правото на свободно изразяване и принадлежност, считани за основни човешки права.

Настоящата публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз и Република Турция. Сдружение "Платформа АГОРА" носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Република Турция.


Назад