Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Проект „ДАР - Дигитални Алтернативи за Развитие”

От февруари 2021 г. Платформа АГОРА реализира проекта „ДАР" с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП в тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации в рамките на анти-кризисната мярка за преодоляване на ефектите от COVID-19. Проектът се изпълни в периода февруари 2021 - януари 2022 г. по Фонд Активни граждани България.

Основната цел на проект „ДАР" бе изграждане на капацитета на 50 читалища в мрежата на АГОРА за посрещане на предизвикателствата свързани с Ковид-19 чрез разработване на насоки и политики за работа в режим на новото нормално, работа в дигитална среда, както и прилагане на нови подходи към целевите групи. Идеята бе читалищата да продължат активната си работа в условия на криза и възстановяването от нея чрез онлайн споделяне на различни гледни точки в дискусии по теми, които бяха фокусирани върху:

 • какво правим ние (споделяне на читалищен опит как са се справили по време на карантината, как са „отворили", какви мерки са предприели);
 • какво са направили другите (проучване, превод и споделяне на опит от света в сферата на културата и общностите за справяне по време на пандемия);
 • какво да подобрим (въвеждане на нови подходи и добри практики в работата на база споделен опит - както от самите читалища, така и международен - създадени нови политики за работа в различна среда, дигитализиране на информация, услуги и артефакти; онлайн възможности за работа).

Проект „ДАР - Дигитални Алтернативи за Развитие" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на € 7 960, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП.

Дейностите по проекта включваха:

 • обучения и консултации за работа в Зум среда на читалищните екипи за усвояване на умения за използване на софтуера, за провеждане на уебинари и въвеждане на онлайн срещи в работата на читалищата, като се насърчи експериментирането с използване на Зум занапред в „традиционните" дейности на читалищата с оглед работа по време на пандемия/криза;
 • организиране и провеждане на 7 тематични месечни уебинари с експертен и читалищен принос, споделен опит и практики от чужбина за работа в условия на криза и справяне с нея. Експерти въвеждат темата с уебинара, участниците получават малки задачи за реализиране, чиято цел е да тестват и приложат на практика наученото. Последващата онлайн среща даваше възможност за обсъждане на опита им, с предложения как да се развие и приложи в работата на читалищата по места.
 • създаване на собствено онлайн съдържание с участие от местните общности, с което читалищата популяризират местната култура, традиции и творци през нов ДАР канал в You Tube под формата на визуални разкази;
 • организиране и провеждане на финална онлайн среща по проекта, на която читалищните екипи резюмираха работата си в цифрова среда по проекта, какво са научили, внедрили, създали в резултат от съвместните дейности и обмен и представяне на културните им продукти/услуги. Експертите обобщиха работата по седемтте тематични направления, изведоха акценти с поуки и научени уроци за работа по време на криза.

Резултатите от изпълнението на проекта са:

 • надграден капацитет на 50 читалища чрез споделяне на опит и практики, създаване на насоки за работа на читалищата - партньори на АГОРА в режим „новото нормално" и в дигитална среда;
 • проведено онлайн обучение и консултации за работа в Зум среда на читалищните екипи, участници в проекта;
 • подготвени и проведени 7 месечни тематични уебинара със споделени практики от опита на читалищата и практически задачи, както и споделяне на опит и практики от чужбина;
 • онлайн брошура с резултати по тематични направления от уебинарите;
 • създадени 20 визуални разкази, достъпни в новия ДАР канал в You Tube;
 • финална онлайн среща по проекта с читалищни екипи, екперти и представители на институции.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Платформа АГОРА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.