Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Фестивал на поколенията"

 

 Цели на проекта                

 Целеви групи

 Дейности

 Резултати

 Галерия

 Партньори

 Финансиране

 Контакти

   

През октомври 2014 г. Платформа АГОРА - клон Бургас започна изпълнението на проект "Фестивал на поколенията" в партньорство със СОУ "Епископ Константин Преславски" - Бургас, България и гимназия Люлебургас, Турция. Проектът се реализира по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция (CCI NUMBER: 2007CB16IPO008-2013-3-040) по третата покана за набиране на предложения, приоритетна ос 1 Устойчиво социално и икономическо развитие и област на интервенция 1.1: Подобряване на социалното развитие и връзките за социално сближаване.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Общата цел на проекта е да се създаде среда за общуване между поколенията на база акумулиран социален и културен опит за постигане на социално развитие и създаване на връзки за социална сплотеност в трансграничния регион.

Сред специфичните цели се открояват:

 1. Укрепване на социалните и културни връзки между поколенията на база силни страни за сътрудничество в трансграничния регион.
 2. Подобряване на комуникацията между хората и общностите в трансграничния регион, която да доведе до общи артистични и културни събития и изяви.
 3. Повишаване на уменията и знанията на двете поколения - младежите за преход към трудовия пазар, възрастните - за социално включване, които им дават възможност да се адаптират към промяната.
 4. Установяване на диалог и мобилност на хора поради културни причини и реализиране на неизползван потенциал за общностно развитие на базата на сътрудничество в трансграничния регион.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Целеви групи по проекта са:

 • български и турски ученици и членове на общността - посетители на изложбата и двете издания на "Фестивал на поколенията";
 • възрастни членове от общностите в двете държави, които участват в дейностите по проекта;
 • ръководство, служители и ученици от СОУ "Епископ Константин Преславски", гр. Бургас и Гимназия Люлебургас, Турция;
 • представители на местни власти в гр. Бургас и гр. Люлебургас, отдел "Култура" към общините и Инспекторатите по образование;
 • членове на творчески формации и индивидуални артисти от България и Турция, участници в изданията на "Фестивал на поколенията".

ДЕЙНОСТИ

Ключовите дейности по проекта се изпълняват в рамките на 12 месеца и предвиждат:

 1. Разработване на методология - Разработване на Методология за извършване на проучвания, идентифициране и адресиране на дефицитите в общуването между поколенията в сфери като: технологии, комуникация (чуждици, архаизм), исторически и социални термини, адаптирана за учениците от средните класове и спецификите на образователните системи в България и Турция. Целта е възстановяване на връзката между поколенията, чрез запознаване с основните ценности на рода, обичаи, предавани в поколенията, както и настъпилите промени в начина на живот в зависимост от различни социални фактори.
 2. Младежки групи - създаване в двете училища на младежки групи, които работят в "поколенчески екипи" с възрастни хора по избрани от тях теми, проучват и описват родословието си, създават родословни дървета, набират материал за издаването на "Речник на поколенията", документират работата си като издирват или заснемат снимки за фотоизложбата "Поколения". Провеждане на две учебни посещения в Царево и Малко Търново с изследователска цел.
 3. Артистични ателиета - функциониране в двете училища на ателиета, където на базата на събраните родови истории се създават културни продукти: театрална постановка на ученици от СОУ "Епископ Константин Преславски", гр. Бургас и музикално-танцово шоу на учениците от Гимназия Люлебургас, Турция.
 4. "Фестивал на поколенията" - организиране и провеждане на две издания на фестивала с международна конференция в гр. Люлебургас и гр. Бургас. В рамките на конференцията се обменя информация на трансгранично ниво по теми като: съвременното значение на знанието и приемствеността между поколенията, развитието на езика, споделяне от страна на учителите в двете училища на положителен опит от взаимодействието между младежи и възрастното поколение, представя се методологията и работата по изготвяне на „Речник на поколенията". Вторият фестивален ден е премиера на културните продукти: театрална постановка от България, музикално-танцово шоу от Турция и съвместна фотоизложба "Поколения". На открито младежите представят опита си, като споделят с посетителите „Как се прави родословно дърво?" и ги запознават с резултатите от своята работа.

 

РЕЗУЛТАТИ

 • Укрепени социални и културни връзки между поколенията в трансграничния регион;
 • Подобрена и по-ефективна комуникация между общностите в трансграничния регион, водеща до общи артистични и културни събития и изяви;
 • Съвместна фотоизложба "Поколения" BG и ЕN
 • Листовка фотоизложба "Поколения" BG и EN
 • Листовка проект "Фестивал на поколенията" BG, ЕN и TR
 • Плакат "Фестивал на поколенията - Люлебургас" TR
 • Плакат "Фестивал на поколенията - Бургас" BG, EN
 • Програма "Фестивал на поколенията - Бургас" BG и ЕN
 • "Знание за поколенията" - Родови истории от трансграничния регион" BG, ЕN и TR
 • "Речник на поколенията" BG и TR

Освен пряко върху участниците, изпълнението на проекта има съществено значение и върху развитието на устойчиви партньорства в сферата на културното и образователното сътрудничество в трансграничния район.

ГАЛЕРИЯ

ПАРТНЬОРИ

ФИНАНСИРАНЕ

Проектът е с общ бюджет 114 086 евро и се реализира по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция (CCI NUMBER: 2007CB16IPO008-2013-3-040) по третата покана за набиране на предложения, приоритетна ос 1 Устойчиво социално и икономическо развитие и област на интервенция 1.1: Подобряване на социалното развитие и връзките за социално сближаване.

КОНТАКТИ

Сдружение "Платформа Агора - клон Бургас", ул. Хан Крум 15 Б, ет. 3, Бургас


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция CCI №: 2007CB16IPO008.

За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено сдружение "Платформа АГОРА – клон Бургас" и не може по никакъв начин да отразява мнението на ЕС или на Управляващия Орган на Програмата.