Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Проект "Театрални предания"

Платформа АГОРА започна през декември 2022 г. изпълнението на проект "Театрални предания", подкрепен от Национален фонд „Култура“ по програма "Социално ангажирани изкуства", модул "Работа с общности и групи в неравностойно положение". Проектът е с продължителност 8 месеца.

Платформа АГОРА изпълнява проекта в партньорство със сдружение "Мале - мале", гр. София. 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Целта е чрез разширеният достъп, културното образование и участието в творчески дейности да се насърчи креативността, създаването на творчески процеси и продукти, демонстриращи специфични характеристики на общността и развиващи чувството й за идентичност. Културната идентичност е чувството да бъдеш включен, да бъдеш част от група или култура. Важното при културната идентичност е че тя дава съмосъзнание по отношение на обществото, в което живеем. Културната идентичност също така позволява на хората да се свързват с останалите и да ценят другите култури.

В България основната мрежа за масов достъп до култура са читалищата, а в малките населени места са и единствените такива организации. АГОРА цели да свърже професионалистите – от Куклен театър „Мале мале” през читалище „Развитие 2022”, с.Ослен Криводол с децата от местната общност. Така чрез средствата на кукления театър и през споделен креативен процес ще се създаде интеракция между членовете в общността за създаване на един творчески продукт – театрално представление.  

ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ

Целева аудитория по проекта са:

 • 18 – 20 деца на възраст 5 – 13 години от общности с проблеми, породени от географската им отдалеченост, неустойчив местен поминък и ограничен достъп до изкуство и културни организации (с. Ослен, община Криводол);

 • семействата на децата участници, които също имат силно ограничен досег с театъра като изкуство;

 • ръководителите на клуба към НЧ „Развитие – 2022“ с. Ослен Криводол.

ДЕЙНОСТИ

 1. Провеждане на информационна среща в населеното място за представяне на проекта пред местната общност и защо е нужно да научим повече за нашата културна идентичност. Срещата поставя началото на процеса по събиране на първоначална информация, необходима за създаването на уникалната театрална постановка. Ще се говори за това защо достъпът до и участието в културни събития е важно за развитие на креативността и себеизразяването и ще се сформира клуб „Театрални предания” с местни участници.

 2. Разработване на методология за проучване и събиране на изворни материали, която да се прилага в рамките на проекта. Ще се наблегне на това че, проучването и придобиването на знание за съответната културата е ключов момент в процеса на съхранение и поддържане на културната идентичност.

 3. Създаване на клуб "Театрални предания" в населеното място с местен ръководител, където малките участници – деца от общността на възраст 5 – 13 години, ще се срещат и ще споделят какво са научили и събрали като информация, чрез снимки, видеа, интервюта, писмени  текстове.

 4. Проучени и събрани истории в клуб „Театрални предания” ще бъдат издадени в сборник с местно съдържание - в печатан формат и в електронно издание.

 5. Творчески продукт „Театрални предания”, създаден чрез споделен креативен процес в населеното место. Създаване на една местна театрална постановка, като основната роля е на местните участници под творческото напътствие на партньорите от куклен театър „Мале мале”. Чрез изкуството децата ще бъдат насърчени да създадат собствен културен театрален продукт, който да развива идентичността им и ще има своята премиера.

 6. Кампания за популяризиране на творческите продукти в социалните мрежи и публикуването на банер за популяризирането им в каналите на АГОРА и сдружение „Мале-мале”.


РЕЗУЛТАТИ

 • Развита и съхранена културна идентичност чрез изкуството у децата от уязвима общност, които ще проучат и съберат изворни материали в едно населено място;

 • Със средствата на кукления театър и през споделен креативен процес ще се създаде интеракция между членовете в общността за създаване на творчески продукти;

 • Проведена информационна среща в населеното място за представяне на проекта пред по-широката местна общност;

 • Разработена една методология за проучване и събиране на изворни материали;

 • Създаден местен клуб "Театрални предания" за деца от общностите към читалището;

 • Членове на читалищни екипи са инструктирани за прилагане на творческите методи с цел дългосрочно развитие и провеждане на детски творчески постановки;

 • Създаден и представен премиерно един театрален спектакъл;

 • Съставен и отпечатан сборник с местно съдържание, както и достъпно онлайн електронно издание;

 • Листовки и плакати за популяризиране на театралното представлене в населеното място.

ФИНАНСИРАНЕ

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма "Социално ангажирани изкуства", модул "Работа с общности и групи в неравностойно положение".

Национален фонд "Култура"

КОНТАКТИ

Платформа АГОРА,
Емилия Лисичкова, Председател на Управителния съвет на Платформа АГОРА