Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Общинските фондове за подкрепа на местни инициативи в 9 български общини

Вторник, 05 Февруари 2019

Платформа АГОРА в партньорство с девет общини през последните три години създаде фондове за подкрепа на местни инициативи в рамките на проект "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна", с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Създадените Общински фондове за подкрепа на местни инициативи са в общини с различен профил: големи, включително и областни центрове с население 40 000 – 60 000 жители (Монтана, Кюстендил, Смолян и Карлово), средни с население 20 000 – 25 000 жители (Свиленград, Пещера) и малки с население 10 000 – 13 000 жители (Лясковец,  Дряново и Бойчиновци). Общинските фондове са създадени с решение на общинските съвети, с приети правилници за управление и целево финансиране от общинските бюджети на всяка от посочените общини. Този подход на АГОРА цели осигуряване на устойчив местен финансов ресурс за подкрепа на гражданската активност, базиран на общинските бюджети, с което се гарантира устойчивост на процеса във времето и същевременно се поставя акцент на местните приоритети и местното развитие. Създадените фондове са изградени в съответствие с три от анализираните от АГОРА модели: администрирани директно от общинската администрация, администрирани от външен администратор (местна НПО) и управлявани чрез обществен форум.

От подкрепените от общинските фондове 67 местни инициативи 11 са реализирани през 2017, 50 – през 2018, а останалите 6 продължават да се изпълняват в началото на 2019. От тях към края на 2018 г. окончателно са приключили и отчетени 45 инициативи.

Основните тематични области, в които са реализирани инициативите са:

  • Подобряване на градската инфраструктура и качеството на живот: 13 инициативи от общините Карлово, Лясковец и Кюстендил. Отчетеният общ брой на ползвателите на резултатите е над 12 7500, като основни потребители и участници са младежи и ученици. Тук е най-голям делът на привлечените доброволци – 479, като приносът им се равнява на над 540 работни дни. Привлечените в тази област допълнителни финансови и нефинансови средства са в размер на  18 157 лв. Сред постигнатите резултати са нови паркови пространства с пейки, алеи, озеленяване на градски площи, информационни центрове, библиотеки на открито, нови или възстановени обществени чешми, благоустроени с беседки, пейки и зеленина междублокови пространства, архитектурни композиции на пътни артерии, нови зони за отдих и спорт в селата, и други. Инициатори са предимно читалища, НПО, сдружения на собствениците на етажна собственост, но и неформални граждански обединения.
  • Подобрена среда за детско развитие: 12 инициативи от общините Карлово, Лясковец, Монтана и Кюстендил. Общият брой на ползвателите е 2720, от които 1130 деца. Инициатори са читалища, настоятелства на детски градини и училища. Сред инициативите са новосъздадени детски клубове с познавателна и изследователска дейност, издаване на сборници с детско и ученическо творчество, детски площадки с различни съоръжения, стимулиращи детското развитие, спортно-занимателни пространства на закрито и открито за ранно детско развитие, открита сцена за творчески изяви на децата, реквизит и костюми за детски образователен театър, детски празници и фестивали, облагородяване и озеленяване на места за игра и други. Привлечени са общо 312 доброволци, предимно родители на децата, които са участвали с 136 дни доброволен труд, а отчетените привлечени средства са над 4 200 лв..
  • Подобрена среда за достъп до култура и творческа изява: 21 инициативи от общините Монтана, Свиленград, Карлово, Лясковец, Дряново и Бойчиновци. Отчетеният общ брой на ползвателите на резултатите е 12 750, като над 4 200 от тях са участници в събитията. Тук отново основни потребители и участници са младежите и учениците. Броят на отчетените доброволци е 264, които са допринесли с над 740 работни дни. Финансовият и нефинансов принос е остойностен на близо 20 400 лева. В това направление е отчетен и най-голям брой партньори (32) и спонсори (17). Част от подкрепените инициативи са  насочени към подобряване на материалните условия за културна изява: сцени на открито, сценични костюми за различни формации, фестивално и сценично оборудване, ремонт и обзавеждане на младежки клубове, отоплителни уреди на зали в читалища, благодарение на които с години неползвани помещения в читалищата вече се ползват непрекъснато от различни институции и цялото население. Второто основно направление е подкрепа на местни и регионални културни събития, голяма част от които нови: фестивали, флашмобове, фолклорни уроци на открито, ревюта, нови празници на селата, театрални спектакли, рок-концерти сред природата, мобилна библиотека за хора от третата възраст, фотоизложби, издаване на произведения на местни писатели и други. Изключителен успех постигна като иновативно събитие фестивалът „На Хармана“ в община Харманли, който с двете си издания успя да обедини общността, местния бизнес и общината, независимо, че в община Харманли не бе създаден фонд, а инициативата бе подкрепена директно от посяващ фонд АГОРА.
  • Подобряване на условията за развитие на туризма и туристическата инфраструктура: 4 инициативи в община Смолян и една в община Свиленград. Тяхното отчитане предстои до края на февруари 2019.
  • Подобряване на условията за спорт за всички възрасти: 3 инициативи в община Пещера. Отчитането им предстои до края на февруари 2019.

Общият размер на фондовете за 2017 и 2018 e 171 712 лева, предоставени съвместно от общинските бюджети и от посяващия фонд АГОРА чрез бюджета на проект „Активни общности“, финансиран от Фондация „Америка за България“.

И през 2019 г. АГОРА ще продължава да споделя добрите примери, ефекта от създадените фондове и ползите им за местните общности и местни власти!Назад