Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Изграждане на капацитет за промяна в общността

Петък, 23 Октомври 2015

Платформа АГОРА започва работа по изпълнение на проект "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна", подкрепен от Фондация Америка за България . Проектът е с продължителност 36 месеца.

Целта е да се разработи, утвърди и популяризира устойчив модел за овластяване на общностите на базата на местно лидерство, активно гражданско поведение и мобилизиране на местни ресурси.

Проектните дейности надграждат досегашните резултати, постигнати при изпълнението на предходните два проекта, подкрепени от Фондация „Америка за България", съответно „Активни граждански общности чрез читалищата" (Първи етап) - 2009 - 2010 и „Активни граждански общности чрез читалищата" (Втори етап) - 2010 - 2013. Те са обвързани така, че да предложат цялостен граждански модел, насочен към общностно и местно развитие с акцент върху устойчивостта на процеса.

Моделът ще се реализира в 12 български общини на територията на цялата страна. Осем от тях ще са общини, в които е реализиран подходът АГОРА в предишните два проекта и са постигнати устойчиви резулти при изпълнение на общностни инициативи. Четири ще бъдат подбрани сред общини, които не са били целеви в предишни проекти на АГОРА и моделът ще се тества пилотно.

Дейностите по проекта представляват цялостен процес на овластяване на местната общност, който започва с извеждане на скрития потенциал за развитие в целевите общини и приключва с осигуряването на различни възможности за подкрепа на общностни инициативи, насочени към реализирането на този потенциал.

Проект "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна" се финансира от Фондация „Америка за България".


Назад