Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Предизвикателства, променящи живота"

 

 За проекта                

 Дейности

 Резултати

 Галерия

 Партньори

 Контакти

   

ДЕЙНОСТИ

Дейност № 1: Подготвителни срещи и повишаване на обществената осведоменост
Екипът на Платформа АГОРА и експерти от партньорската организация съвместно определиха дванадесет населени места за реализиране на проекта. Бяха проведени срещи с представители на заинтересованите страни по места и се разясниха целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. За всяко място се уточни методологията на провеждане на общностни дискусии, съобразно спецификите и нагласите на местните хора. По предложение и преценка на читалищата - партньори на АГОРА, се използваха различни начини за оповестяване на проекта сред местната общност - отправяне на лични покани, обаждане по телефона, изпращане на официални покани, писма и публикуване на информация на фейсбук страницата на читалището и други.

Дейност № 2: Общностни дискусии за избор на проблем и излъчване на лидер
Екипът на Платформа АГОРА и експерти от партньорската организация участваха в 12 общностни дискусии, които се проведоха в периода юли - ноември 2015 г. с общо 280 участници. В рамките на проведените дискусии, общностите изведоха критерии, по които с консенсус идентифицираха 24 значими местни проблеми. Излъчиха се 24 представители на местните общности, които се ползват с доверието, уважението и подкрепата на местните хора. Те се ангажираха да работят за и с местната общност при решаването на проблемите по места.

Участниците, определиха полезността на дискусиите предимно като възможност за активно участие и равнопоставеност. За участниците, дискусиите бяха най-полезни по отношение на възможността да изявят гражданската си позиция и осъзнаването, че могат да бъдат активни граждани, чули са нови идеи, научили са за проблеми, за които не са знаели, чули са отговори на въпроси, били са свидетели на комуникативност между институции, гражданско общество, представители на бизнеса и църквата. На 7 от дискусиите, представители на общината дадоха отговори и разясниха плановете на общината по отношение на част от поставените въпроси. Общо в рамките на 12 проведени дискусии бяха обсъдени 89 проблема, като на 13 от тях бяха предложени или намерени решения в хода на обсъждане. Бяха набелязани 19 въпроса, които да се адресират с местни усилия или да им се търси допълнителна подкрепа и финансиране за реализация.

Всички участници получиха информационни пакети с материали по проекта.

Дейност № 3: Проучване на нуждите от обучение на общностните лидери и подготовка на обучителната програма
Екип от експерти разработи въпросник за стандартизирани интервюта за проучване на обучителните нужди на избраните общностни лидери и проведе интервюта с тях. Резултатите от 24-те интервюта бяха обработени и станаха основа за анализ на обучителните нужди на групата от местни лидери. Обработена бе информация за знания и умения в три аспекта: 1. равнище на знания/умения към момента, 2. полезност на знанията/уменията в практиката и 3. необходимост от допълнително обучение.

По отношение на знанията бяха изследвани 16 тематични области. Резултатите показаха, че в програмата задължително трябва да влязат три групи теми: 1) местна власт и местно самоуправление, 2) гражданско участие и 3) теми, свързани с лидерството и даващи теоретичната основа за уменията, които трябва да притежава един лидер.

Проучването потвърди, че изборът на методика на интензивно обучение за възрастни, съчетаващо теоретични лекции и работа в малки групи по практически умения, е правилен, като за да бъде максимално полезна за участниците програмата трябва да се фокусира върху изграждането на умения чрез: 1) лекции, свързани с уменията, и 2) обучителни задачи за работа в малки групи. Освен това бе преценено, че е необходимо да има самостоятелна работа между обучителните модули по конкретните проблеми, които обучаемите трябва да решават, и след това да има обсъждания в малките групи на възможните решения на всеки един от проблемите.

Дейност № 4: Програма за активно гражданско участие и лидерство
Като бяха взети предвид изводите от дейност 3 - Проучване на нуждите от обучение на общностните лидери, се изготвиха програми на три обучителни модула.

Програмата на първият модул обхваща сфери като местни политики, гражданско участие, лидерство, взаимодействие между управляващи и граждански сектор. Участниците се обучаваха в различни умения: работа в екип, комуникационни умения, изработване на дърво на проблемите и дърво на решенията.

Акцентът във втори модул бе върху различните форми на пряката демокрация на местно равнище, взаимодействието между общности и местна власт, ефективни модели за консултации с гражданите, участието на гражданските организации във вземането на решения, формулирането на местни политики, анализ на заинтересованите страни, водене на преговори и управление на конфликти, доброволчество.

Практическите задачи бяха в основата на третия модул, който включваше представяне на анализ на заинтересованите страни по конкретните проблеми в 12-те общности, планиране и провеждане на застъпнически кампании, мобилизиране на местни ресурси и как да предизвикаме интереса на медиите и да защитим тезата си по време на интервю.

За всеки обучителен модул бе изготвен специален наръчник от обучителни материали, съдържащ текстове по разглежданите теми, написани или определени от лекторите, както и обучителните задачи.

Дейност № 5: Заключителни общностни дискусии
През месец март 2016 ще се проведат 12 общностни дискусии, в които ще бъдат поканени и активно въвлечени всички заинтересовани страни. Целта е участниците преминали тримодулното обучение да представят варианти на решения на конкретните местни проблеми и да обсъдят тези варианти със своите общности, за да могат впоследствие да решат проблемите на практика. По този начин ще се създадат условия местните заинтересовани страни да участват в решаването на проблемите на общността и ще се стимулира активното гражданство.


Дейност № 6: Публичност и информация
Листовка за целите и очакваните резултати от проекта.

Листовка с изведени проблеми

Банерът на проекта за визуализиране подкрепата по Програмата.

В хода на изпълнение на проекта, информация се публикува на интернет страницата и Фейсбук профила на Платформа АГОРА, както и на интернет страницата на Българското училище за политика "Димитър Паница". Чрез ежемесечния електронен бюлетин на БУП на български език проектът се популяризира сред завършилите училището (над 650) и сред над 200 партньори на организацията, които получават английската версия на бюлетина.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Платформа АГОРА" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.