Начало
Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

"Предизвикателства, променящи живота"

 

 За проекта                

 Дейности

 Резултати

 Галерия

 Партньори

 Контакти

   

РЕЗУЛТАТИ

• Проведени 12 подготвителни срещи и 12 общностни дискусии за избор на проблем и излъчване на лидер от общността.
Идентифицирани 24 проблема с широка обществена значимост, изведени с консенсус от местната общност.
• Излъчени 24 лидери от местните общности, които най-добре да представляват общността и да защитават интересите й.
Проучване на обучителните нужди на лидери на местни общности
• Проведени 12 заключителни общностни дискусии с предложения за решения за изведените проблеми.

 


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Платформа АГОРА" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.